Metoden

Byggprojekt är komplexa och genomförs i en miljö med många störningsmoment. Störningarna ligger ofta utanför egna personalens kontroll. Det är därför inte meningsfullt att detaljplanera för tidigt eftersom det då medför många omfattande omplaneringar. I stället gör SyncroSite det enkelt att bereda produktionsaktiviteter i rätt tid så att alla nödvändiga förutsättningar uppfylls innan arbetet påbörjas. Yrkesarbetare och underentreprenörer ges då förutsättningar att genomföra arbetet utan onödiga avbrott. Arbetsplatsstudier har visat att 33% av arbetstiden är improduktiv och 45% ägnas åt förberedelser i traditionella produktionsprojekt. Genom användning av SyncroSite blir betydligt större andel av arbetstiden produktiv. Det möjliggör kortare produktionstid, minskat resursbehov, lägre produktionskostnad och större vinst.

Hur är det möjligt att klara av detta? En avgörande faktor är synkroniseringsstödet. Även om planerad start för produktionsaktiviteter ändras i den övergripande produktionstidplanen så håller SyncroSite reda på när det är dags att bereda de olika typerna av förutsättningar för aktiviteten. Genom enkel trafikljusmodell informeras beredningspersonalen med gul färg då det är dags att påbörja beredning, röd färg då beredningen försenats och grön färg då beredningen utförts i tid.

Utan SyncroSite måste beredningspersonalen hantera information från en mängd olika system/dokument. Bemanningsplaner, arbetsplaner och lägesplanering, maskin och utrustningsplaner, ritningar och arbetsbeskrivningar, avtal och inköpsplaner samt leverans och avropshantering. Det gör det lätt att göra misstag. Genom SyncroSite blir det i stället lätt att göra rätt.

SyncroSite erbjuder dessutom möjlighet att prioritera användning av kritiska resurser. Vilka aktiviteter behöver ha högsta prioritet för att använda byggkran, bygghiss, traktor etc. under kritiska perioder? Genom SyncroSite är det enkelt för beredningspersonalen att prioritera och yrkespersonalen kan enkelt se vad som gäller.

Genom överskådlig information om byggprojektets genomförande är SyncroSite ett utmärkt verktyg att använda vid arbetsplatsmöten. Eftersom yrkespersonal och underentreprenörer alltid har tillgång till den information de är berörda av via ”Mina uppgifter”, så kan mötestiden fokusera på att lösa verkliga problem. Genom ”Mina uppgifter” har dessutom utförarna tillgång till all nödvändig information om aktivitetens utförande. Det förenklar arbetet och reducerar risken för misstag.

En annan viktig fördel med SyncroSite är att det är enkelt att få fram statistik. Det blir möjligt att fokusera förbättringsarbetet på de områden som verkligen gör stor skillnad. Beror förseningar på att någon/några leverantörer systematiskt missar utlovade leveranstider? Eller beror leveransförseningarna på för sent gjorda avrop? Genom SyncroSite kan förbättringsarbetet baseras på fakta som hjälper berörda att öka kvaliteten i arbetet.

Grunden till SyncroSite har utvecklats genom en serie forsknings- och utvecklingsprojekt. De bakomliggande teorierna finns beskrivna i Håkan Norbergs lic-avhandling, se http://pure.ltu.se/portal/files/2333996/LTU-LIC-0852-SE.pdf.

Källa för studier angående arbetsplats improduktivitet,  "Slöseri i byggprojekt : Behov av förändrat synsätt" (Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi), 2005