Hur det fungerar

Projektinställningar

Lägesstruktur, genom att aktiviteter läges bestäms i SyncroSite och att systemet håller reda på vilka aktiviteter som är aktiva kan ledningen få varning om konflikt av resurser. APD-planen i systemet håller reda på upplagsplatser av material, maskiner och utrustning.

Medlemmar, alla som arbetar med projektet registreras och får tillgång till systemet. Möjlighet till att ange frånvaro.

Maskiner & Utrustning, registreras för att systemet ska hålla reda på tillgängligheten.

Avtal, genom att föra in leveranstider för olika avtal kan automatiska påminnelser erhållas då avrop måste ske, detta görs genom att avtal kopplas till leveransplan.

 

Planera

Produktionstidplan, import och export av tidplan. Under produktion knyts varje aktivitet till definierade lägen.

Leveransplan, möjlighet till att skapa en leveransplan i SyncroSite.

 

Bereda

För att uppnå sunda aktiviteter bör alla förutsättningar vara på plats innan det är dags att utföra de.

De olika förutsättningar som kan beröra en aktivtet är:

  • Beskrivningar
  • Komponent och material
  • Yrkesgrupp
  • Utrustning
  • Utrymme
  • Anslutande arbete
  • Yttre förhållande
  • Avtal
  • Säkerhet

 

Möjlighet till att dela upp en aktivitet till en delaktivitet för en mer detaljerad beredning.

Efter färdig beredning kan uppdraget flyttas till utföra vilket innebär att yrkesgrupp/UE kan påbörja att utföra aktivitet.

 

Utföra

Här kan tjänsteman se och uppdatera status för produktionsuppdragen.

 

Följa upp

Möjlighet till uppföljning och statistik. Jämförelse av planerad och faktisk produktion kan göras.

Vid produktionsavbrott och försenade leveranser finns möjlighet till avvikelserapportering.

 

Mina uppgifter

Tjänstemän, här syns de beredningsuppdrag som respektive tjänsteman jobbar med.

Yrkesgrupp/UE, här syns vilka produktionsuppdrag som YA/UE är tilldelade och efter färdig aktivitet kan dessa checkas av. UE kan kontrollera när det är läge att åka in till byggarbetsplats.

Beredningsinformation kan skrivas ut.

 

FÖRDELAR

-       Eftersom SyncroSite hjälper till att koordinera nyttjandet av delade resurser blir beredningsarbetet förenklat.

-       Systemet ger flera personer möjligheten att effektivt samverka med beredningsaktiviteterna.

-       Genom att beredningsaktiviteterna påbörjas i tid minskar risken för förseningar.

-       Med en  noggrannare övervakning av leveranser minskar risken för att brister av leverans upptäcks först då material ska användas samt minskar även risken för spontaninköp av material.

-       Eftersom alla projektdeltagare är välinformerade och förberedda inför möten blir det effektivare och mer kvalitativa veckomöten.

-       Tydligare överlämnande till yrkesarbetare och UE vilket innebär minskad risk för missförstånd.

-       Mindre risk att yrkesarbetare hindras i sitt arbete genom att andra gör anspråk på nödvändigt arbetsutrymme.

-       Enklare för yrkesarbetare att hitta utrustning och material.

-       Med större delaktighet av yrkesarbetare stärks arbetskulturen på byggarbetsplatsen och chansen ökar för att slutföra överenskomna uppdrag i tid.

-       Reducera omfattningen av brister på byggarbetsplatsen genom flexibel kvalitetskontroll och uppföljning.

-       Skapar förutsättning att omvandla onödig väntetid till produktiv tid.