Pressmeddelande

Ny webblösning motverkar tidsslöseriet på byggarbetsplatsen

MALMÖ/LULEÅ. Forskare har kommit fram till att bara var tredje timme är produktiv på ett bygge. Vid Byggmässan Öresund 2013 den 23-24 april demonstrerar IT-företaget Structural Design Software in Europe AB (StruSoft) molntjänsten SyncroSite som gör byggprocessen mer rationell.

SyncroSite är en applikation för effektivare produktionsstyrning av byggarbetsplatsen. Tiden på en byggarbetsplats kan användas mer effektivt. Forskare har visat att en tredjedel av byggtiden är produktiv, en tredjedel ägnas åt förberedelser och en tredjedel slösas bort.

– SyncroSite möjliggör ett effektivare arbetsflöde på byggplatsen så att arbetet kan genomföras utan avbrott, säger Lars Bergqvist som är marknadschef på StruSoft.

SyncroSite är en svenskutvecklad webbtjänst av Designtech Projektsamverkan AB (Designtech) i samarbete med StruSoft och IntelliWork AB (IntelliWork). Forskare vid Byggproduktion samt Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet har utvecklat metoden tillsammans med ledande byggentreprenörer. Utvecklingen delfinansieras av Bygginnovationen och SBUF. Piloter genomförs tillsammans med NCC, Nåiden Bygg och Byggmästar’n i Skåne. Informationen i tjänsten hämtas från byggprojektets databas. Denna bryts ned till ett hanterligt schema som visar processer på ett överskådligt sätt, från det enskilda arbetslagets dagliga uppgifter till en total överblick av hela bygget från arbetsledarens position.

– Med hjälp av webbtjänsten får arbetsledaren kontroll över förutsättningarna i aktiviteterna och kan säkerställa att arbetet påbörjas och slutföras utan avbrott.

Då flödar arbetet effektivt utan hinder och väntetider kapas. Om det skulle uppstå ett stopp så anvisar tjänsten till färdigberedda uppgifter som istället kan utföras. Den effektiva tiden för den anställde blir högre och produktiviteten ökar. Den totala ledtiden för byggprojektet reduceras.

Webbtjänsten håller ett vakande öga på arbetsflödet. Det unika med tjänsten är att arbetsledaren uppmärksammas på om beredningsaktiviteterna genomförs i tid eller inte. Om någon aktivitet håller på att försenas kan åtgärder sättas in som förhindrar förseningen. Arbetet på byggarbetsplatsen blir smidigare och resurser synkroniseras. Men det handlar inte bara om personalen. Man kan även styra användningen av olika resurser till exempel kranar och bygghissar så att de aktiviteter som är kritiska får högst prioritet.

SyncroSite är också ett stöd för att övervaka leveranser av material. Tjänsten beräknar automatiskt när avrop måste ske. Detta baseras på avtalad leveranstid och när produktionsaktiviteten ska starta. Om aktiviteten ändras och får en annan starttid justerar tjänsten tidpunkten för avropet.

– Tjänsten bidrar till att minska ledtiden och sänka byggkostnaderna, säger Lars.

Inom byggbranschen är man idag mycket intresserad av att hitta lösningar som höjer effektiviteten och minskar utgifterna. SyncroSite är vårt bidrag. Vi ser fram mot att diskutera metoden och applikationen med de byggföretag som besöker Byggmässan Öresund 2013.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

StruSoft, Lars Bergqvist

Vice President, Business Development & Marketing

Telefon: 0733 86 86 13

E-mail: lars.bergqvist@strusoft.com

Designtech, Patrik Svanerudh

CEO

Telefon: 070 553 97 81

E-mail: patrik.svanerudh@designtech.se

IntelliWork, Lennart Isaksson

CEO

Telefon: 070 300 8201

E-mail: lennart.isaksson@intelliwork.se

Fakta om StruSoft

Structural Design Software in Europe AB (StruSoft) är ett innovativt programutvecklingsföretag specialiserat på dataprogram för byggindustrin. StruSoft utvecklar och marknadsför användarvänliga dataprogram för analys, konstruktion och produktion av byggnadskomponenter i betong, stål och trä. StruSoft erbjuder följande system:

FEM-Design, tredimensionell analys, stabilitetsberäkning och dimensionering av stommar enligt Eurocode.

WIN-Statik, programsamling för vanliga konstruktioner som balkar, pelare, ramar och fundament.

IMPACT Precast, BIM-system för modellering och produktion av prefabricerade betongelement.

PRE-Stress, analys och dimensionering av förspända balkar över hela livslängden.

VIP-Energy, dynamisk simulering av byggnaders energibalans.

BIMcontact, projektsamarbets- och dokumnethanteringsverktyg för byggindustrin.

Utvecklingen startade redan i början av 80-talet inom Skanska. Under 2002 grundades StruSoft som ett oberoende företag för att ansvara för fortsatt utveckling samt att ge service och support till befintliga och nya kunder. Under åren har StruSofts programvaror - FEM-Design, WIN-Statik IMPACT Precast, PRE-Stress, VIP-Energy och BIMcontact - utvecklats och blivit en standard i norra Europa. StruSoft har mer än 1000 kunder, 10000 användare i mer än 20 olika länder.

Byggnadskonstruktioner med StruSofts programvara har lett till ökad effektivitet, produktivitet och tidsbesparingar för många företag. StruSoft har sitt huvudkontor i Malmö, utvecklingscenter i Ungern och Indien. Försäljningskontor finns i Malmö och Göteborg samt i Danmark, England, Dubai och Indien.

For ytterligare information: www.strusoft.com och www.bimcontact.com

Fakta om Designtech

Designtech Projektsamverkan AB (Designtech) är en av Europas ledande leverantörer av webbaserade samverkanslösningar för företag och organisationer. Designtechs lösningar hjälper organisationer att samverka mer effektivt, hantera sina projekt och aktiviteter effektivt, samt maximera sina prestationer.

Designtechs flaggskepp heter iCoordinator™(www.icoordinator.com). Denna webbaserade samarbetsverktyg kan hjälpa organisationer att hantera sina resurser mer effektivt. iCoordinator™täcker en rad olika områden som kan göra en organisation effektivare, ge högre produktivitet och kraftig förbättra samverkan mellan resurser.

For ytterligare information: www.designtech.se

Fakta om IntelliWork

IntelliWork AB har under 10 år arbetat med forskning och utveckling av effektivare arbetsmetoder för byggproduktion. De nya metoderna och verksamhetsstödjande systemen har utvecklats i samarbete med forskare vid Byggproduktion samt Industriell Logistik vid Luleå tekniska universitet och ledande byggföretag. IntelliWork har stor erfarenhet av att stödja byggföretagens införande av de nya arbetssätten.

IntelliWork har varit projektledare för utvecklingen av SyncroSite och initierat partnersamarbetet med StruSoft och Designtech för kommersialisering.

For ytterligare information: www.intelliwork.se

Fakta om SyncroSite

SyncroSite är ett av marknadens första program för produktionsstyrning av byggarbetsplatsen. SyncroSite är ett webbaserat system vilket betyder att inga installationer krävs.

Forskargrupperna vid Byggproduktion samt Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet (LTU) har arbetat med effektivisering av produktionen på byggplatserna under drygt 10 år. Detta arbete har genomförts i nära samverkan med svenska byggföretag och lagt grunden till SyncroSite. SyncroSite är nu ett samarbete mellan StruSoft, Designtech och IntelliWork. Utvecklingen delfinansieras av Bygginnovationen och SBUF. Piloter genomförs tillsammans med NCC, Nåiden Bygg och Byggmästar’n i Skåne.

SyncroSite innehåller bl.a. funktioner för att bereda produktionsuppdrag, koordinera nyttjandet av delade resurser, automatiska revideringar av leverans- och avropsdatum, att ange tillgänglighetsschema för maskiner och utrustning samt kontroll av upplagsplatser för material, maskiner och utrustning.

Fördelarna med SyncroSite är bl.a. förenklat beredningsarbete, mindre risk att yrkesarbetare hindras i sitt arbete, minskad risk att brister i leveranser upptäcks först då material skall användas samt enklare för yrkesarbetare att hitta utrustning och material.